EU Logic


EUlogic je inovativna web aplikacija koja organizacijama olakšava praćenje provedbe EU projekata. Uvođenje aplikacije je brzo i jednostavno, a web pristup aplikaciji omogućuje neovisnost o lokaciji, broju korisnika i vrsti uređaja (PC, laptop, tablet).

Uvođenjem aplikacije olakšano je između ostalog i evidentiranje i pretraživanje potrebne dokumentacije, izvještavanje, financijsko praćenje izvršenja projekta kao i nabava robe i usluga po propisanim EU procedurama. EUlogic smanjuje vrijeme potrebno za prikupljanje dokumentacije kao i rizik potencijalnih penala u slučaju neadekvatnih izvještajnih aktivnosti.

Osnovne funkcionalnosti aplikacije EUlogic:
 • Definiranje programskog plana (godina, polugodište, kvartal) sa zadanim budžetom
 • Unos i uređivanje stavaka proračuna sa financijskim iznosima
 • Definiranje raspodjele budžeta po vrstama aktivnosti i mjestima troška (kontima)
 • Evidencija aktivnosti i podaktivnosti
 • Prilaganje elektroničkih dokumenata kao dokaza o provođenju pojedinih podaktivnosti i aktivnosti (skenirani dokumenti – ponuda, zahtjev, narudžbenica…)
 • Mogućnost generiranja pojedinih dokumenata (BN1, Putni nalog, Zahtjev za odobravanje troškova) uz mogućnost kreiranja vlastitih obrazaca i uređivanja postojećih
 • Praćenje financijskih troškova aktivnosti po nazivima računskih pozicija koje se koriste unutar Državnog proračuna te ažuriranje raspoloživog salda pozicije proračuna
 • Izvještajni modul sa uključenim financijskim i programskim pokazateljima: izvještaji o stanju konta (mjesta troška), kao i gotovi standardizirani izvještaji poput: Plaće zaposlenika (Staff coast), Putovanja i smještaj (Travel and accommodation), Vanjske usluge i roba (External services and goods)
 • Upravljanje korisnicima (administracija)
 • Ograničavanje pristupa i uređivanja aktivnosti i podaktivnosti prema sigurnosnim ulogama
 • Mogućnost automatskog unosa podataka iz izvještajnih dokumenta drugih računalnih programa
 • Modul za interne zahtjeve za uredskom opremom i evidenciju isporuka po pojedinim odjelima

Kontakt


Smješteni smo na dvije lokacije, u Kutini i u Zagrebu.

Za sve ostale informacije slobodno nas kontaktirajte!

Ured Kutina
  +385 44 605 167
  info@omniaspect.hr
  Augusta Šenoe 2, 44320 Kutina
  OIB: 36694389127


Ured Zagreb
  +385 1 889 59 50
  zagreb@omniaspect.hr
  Utinjska 3T, 10020 Zagreb
  OIB: 36694389127


Help desk
  +385 44 681 118
  podrska@omniaspect.hr,
podrska@notaio.rs

radno vrijeme: 7-16h

Help desk je dostupan za ugovorene korisnike